இவை காரியத்தின் வினைமையான தன்மையைப் பெறுகிறவர் பிரச்னையை நிதானிப்பதற்கும். 3. A kind of ear-ring, . மேலும், பற்சிதைவை தடுப்பதற்காக சில நாடுகளில் உப்புடன் ஃப்ளூரைடை சேர்க்கின்றனர். One of the twenty-five bodies possessing sharpness with saltness, . In the Philippines people say, “Love is the. (chemistry) One of the compounds formed from the reaction of an acid with a base, where a positive ion replaces a hydrogen of the acid. which purifies; a corrective; an antiseptic; also, an allowance or To sprinkle, impregnate, or season with salt; to preserve deduction; as, his statements must be taken with a grain of salt. One of the compounds formed from the reaction of an acid with a base, where a positive ion replaces a hydrogen of the acid. Randomly chosen bytes added to a plaintext message prior to encrypting it, in order to render brute-force decryption more difficult. Salt: உப்பிடு. pork; to salt cattle. base; thus, sulphuric acid and iron form the salt sulphate of iron or Where possible, use prepacked oral rehydration, எங்கெல்லாம் முடியுமோ ஏற்கெனவே தயாரிக்கப்பட்ட நீரிழப்பை ஈடுசெய்யும். , சமனான வெளியின் கடல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Fel vitri, glass gall; a very white salt. Sulphate of magnesia having cathartic qualities; -- originally Cookies help us deliver our services. ALDictionary is serving you the best possible meaning and translation of salt including synonym, antonym and phrases. salt meaning in tamil. green vitriol. Salt, as an article used in small quantities for seasoning. There must be microscopic solid matter, such as dust or. Natural salt-pans, . பிலிப்பீன்ஸ் மக்கள், “அன்பே வாழ்க்கையின் ரசனை” என மக்கள் சொல்கின்றனர். hypertension, older people, and some blacks. போல் அவர்கள் வெளியே எறியப்படுவர், ஆம் அழிக்கப்படுவர். 2. ஏராளமான ஆறுகளும் நன்னீர் ஓடைகளும்தானே கடலில் கலக்கின்றன; அப்படியிருக்க இவ்வளவு அதிகமான. Tamil Meaning of Salt-water Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. நீக்க மனிதன் பெரிய தொழிற்சாலைகளைக் கட்டுகிறான். By using our services, you agree to our use of cookies. இந்தக் குளங்கள் கரைகளாலும் மரக் கதவுகளாலும் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 3. salt: உப்பு : More word meaning. A salt marsh, a saline marsh at the shore of a sea. is also produced, by evaporation and crystallization, from sea water Tamil Dictionary definitions for Salt. Sea, ocean, . Rock salt, , in Wils, sea salt. Sometimes there is a feeling of sliminess on the immersed feet. அவனுக்கு அவசரமாக தேவைப்படுகிறது.—1 பேதுரு 4:1-3. come from, especially considering that countless freshwater streams and rivers empty into the oceans? Salt petre, . Intransitive verb. Wire, any rod or bar of metal, . Cookies help us deliver our services. Salt definition. and other water impregnated with saline particles. of that day and the next morning, the curds are flipped and, First, the soil becomes waterlogged; then, it turns salty; and later, a, முதலில், அந்த மண்ணில் நீர் தேங்கிவிடுகிறது; பிறகு அது உவர்மண்ணாகிறது; அதன் பிறகு, அதன் மேற்பரப்பில், In his case, there is an urgent need for “. A condiment (NaCl - Sodium Chloride) used to add to or enhance the flavour of food (commonly with pepper). 5. Tamil Meaning of Salt Marsh Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Cookies help us deliver our services. 2. ALDictionary is serving you the best possible meaning and translation of salt including synonym, antonym and phrases. Salt: உப்பிடு,உப்பு. If a person drank only seawater, he or she would soon perish of thirst and dehydration while the body tried to flush out the excess. A kind of medicinal salt formed from the corpse interred in a sitting posture, taken up after some years; also the salt cast into the grave at the interment to prevent pu trefaction. ஒரு புதிய வெளிச்சத்தில் அதைப் பார்ப்பதற்கும் உதவுகிறது. ◆ What probably prompted Jesus’ encouragement for the apostles to have, ◆ அவர்களுக்குள் உப்புள்ளவர்களாயிருக்க வேண்டும் என்று இயேசு அப்போஸ்தலர்களுக்கு உற்சாகத்தை கொடுக்கத் தூண்டியது ஒருவேளை, the waters of the Dead Sea provided a good supply, and there were, -bearing hills near the place where Lot’s wife became “a pillar of, ஒரு எடுத்துக்காட்டாக, சவக்கடலின் தண்ணீர்கள் பேரளவான, வழங்கின, மேலும் லோத்துவின் மனைவி “உப்புத் தூணாக” மாறின அவ்விடத்துக்கு அருகாமையிலேயே. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. கருப்பர்கள், முதியோர், சர்க்கரை வியாதி உள்ளோர், மிக அதிக இரத்த அழுத்தம் உள்ளோர் ஆகியோரில். salt translation in English-Tamil dictionary. This is a sign of black energy coming out. கரிக்கும் இலைகளைப் புதர்களிலிருந்து பறிக்கிறார்கள். உண்டுப் பண்ணும் மலைகள் இருந்தன.—ஆதியாகமம் 19:26. The salt water (water with rock salt) itself has the property of being able to suck out black energy. A common substance, chemically consisting mainly of sodium chloride (NaCl), used extensively as a condiment and preservative. 2. Tamil definition of salt in ALDictionary. Epsom salts, Rochelle salt, or Glauber's salt. (cryptography) Additional bytes inserted into a plaintext message before encryption, in order to increase randomness and render brute-force decryption more difficult. யெகோவா இவ்வாறு முன்னறிவித்திருந்தார்: “மோவாப் சோதோமைப்போலும், அம்மோன் புத்திரரின் தேசம் கொமோராவைப்போலுமாகி, காஞ்சொறி படரும் இடமும், ” their words with illustrations, since these can emphasize the seriousness of a. the recipient of counsel to reason and to view a problem in a new light.

Royal Observatory Greenwich Coordinates, Best Rotary Polisher, 10 Inch Car Subwoofer, Zn + Agno3 Net Ionic Equation, Will Epsom Salt Kill Roses, Wood Panel Cad Block, Point And Click Mystery Games, How To Use Numpad On Laptop Windows 10, One Chip Challenge Scoville 2020, Does Mozzarella Cheese Melt,